Tím

Náš tím zabezpečuje komplexnú galerijnú, vedecko-výskumnú činnosť a kultúrno-vzdelávacie aktivity

PhDr. Vladimír Beskid

PhDr. Vladimír Beskid

Riaditeľ

Narodený v roku 1962. V rokoch 1981-1985 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity J. A. Komenského v Bratislave, odbor Veda o výtvarnom umení. V roku 1988 absolvoval rigorózne skúšky na FFUK Bratislava. Žije a pracuje v Trnave a Bratislave.

riaditelgjk@gjk.sk

033-551-1391

Mgr. Patrik Krajčovič

Mgr. Patrik Krajčovič

Historik umenia, produkčný
kustod@gjk.sk

Mgr. Katarína Ševčíková

Mgr. Katarína Ševčíková

Galerijná pedagogička
pedagog@gjk.sk

Mgr. Klaudia Kisová

Katarína Chlapíková

Iveta Horváthová

Kustódka, služba pri výstavách - Koppelova vila
dozor@gjk.sk
033-551-1659

Ing. Michaela Križanová

Kustódka, služba pri výstavách - Koppelova vila
dozor@gjk.sk
033-551-1659

Alena Šimončičová

Kustódka, služba pri výstavách - Synagóga
synagoga@gjk.sk
033-551-4657

Zdenka Holíková

Kustódka, služba pri výstavách - Synagóga
synagoga@gjk.sk
033-551-4657

Jozef Záhora

Údržba
033-551-1659

Mária Kotvasová

Upratovanie
033-551-1659

Poradné orgány GJK

Komisia pre akvizície zbierok GJK a výstavná komisia (od 1.5.2019):

 • Mgr. Renáta Niczová – predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie
 • Mgr. Mira Sikorová Putišová – kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline
 • Milan Mikula – grafický dizajnér
 • Mgr. Filip Krutek – historik umenia, kurátor GJK
 • Mgr. Jakub Slobodník – odborný referent TTSK pre múzeá a galérie

Členovia Galerijnej Rady GJK na obdobie 2019 – 2023:

(V zmysle schválenej Koncepcie rozvoja Galérie Jána Koniarka v Trnave stanovená Galerijná Rada GJK ako poradný orgán riaditeľa galérie.)

 • Mgr. Renáta Niczová – predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie
 • Mgr. Peter Kadlic – riaditeľ odboru Kultúry a športu TTSK
 • Milan Mikula – grafický dizajnér
 • Mgr. Rastislav Mráz – Člen Rady TTSK, Poslanec TTSK, V. volebné obdobie 2017-2022, Komisia pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru TTSK
 • Ing. Zuzana Dohnalová – PR Consultant GJK

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od 1.7.2018 do 31.12. 2018:

 • Mgr. Renáta Niczová – predsedníčka Rady galérií Slovenska, riaditeľka Nitrianskej galérie
 • Mgr. Mira Sikorová Putišová – kurátorka Považskej galérie umenia v Žiline
 • Mgr. Radka Nedomová – kurátorka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne
 • Mgr. Barbora Komarová – kurátorka Gandy Gallery v Bratislave
 • Mgr. Roman Popelár – kurátor Galérie Jána Koniarka v Trnave

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od r. 2016 do 30.6. 2018:

 • akad.arch. Róbert Němeček – riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave
 • PhDr. Štefan Zajíček – historik umenia, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Senica
 • Mgr. Roman Popelár – historik umenia
 • Mgr. Filip Krutek – historik umenia
 • Mgr. Jakub Slobodník – odborný referent TTSK pre múzeá a galérie

Členovia Výstavnej komisie na obdobie od r. 2014 do r. 2015:

 • akad.arch. Róbert Němeček – riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave
 • Mgr. Jakub Slobodník – odborný referent TTSK pre múzeá a gaérie
 • Mgr. Roman Popelár – historik umenia
 • Ladislav Sabo – akademický sochár
 • PhDr. Danica Lovišková – historička umenia, riaditeľka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

Členovia Komisie pre nákup zbierok GJK na obdobie od roku 2014 do 30.6.2018:

Galerijná Rada bola zrušená na základe dodatku k Organizačnému poriadku GJK ku dňu 9.7.2012.

 • akad.arch. Róbert Němeček – riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave
 • Mgr. Jakub Slobodník – odborný referent TTSK pre múzeá a gaérie
 • PhDr. Štefan Zajíček – historik umenia, riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha, Senica
 • Mgr. Roman Popelár – historik umenia
 • Róbert Dóka – výtvarník, správca zbierok GJK

Členovia Galerijnej Rady GJK na obdobie 2009 -15. 3. 2011:

 • Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., predseda Galerijnej rady – poslanec TTSK, člen Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru – profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave
 •  doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A. – výtvarníčka, vedúca Ateliéru maľby IN na VŠVU v Bratislave
 •  Mgr. Renáta Niczová – historička umenia, riaditeľka Nitrianskej galérie v Nitre
 •  Mgr. Miroslava Putišová – kurátorka Považskej galérie v Žiline

Členovia Komisie pre nákup zbierok GJK na obdobie 2009 – 15. 3. 2011:

 • Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD., predseda Galerijnej rady – poslanec TTSK, člen Komisie pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru – profesor Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave
 •  doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A. – výtvarníčka, žije a tvorí v Dunajskej Strede – vedúca Ateliéru maľby IN na VŠVU v Bratislave
 •  Mgr. Renáta Niczová – historička umenia, riaditeľka Nitrianskej galérie v Nitre
 • Mgr. Miroslava Putišová – kurátorka Považskej galérie v Žiline
 • Mgr. Jakub Slobodník – odbor kultúry TTSK Trnava

Zloženie Galerijnej Rady GJK v rokoch 2006-2008:

 • Prof. MUDr. Bohumil Chmelík PhD. – poslanec TTSK Trnava
 • PhDr. Alena Vrbanová – historička umenia a kurátorka, riaditeľka Štátnej galérie v Banskej Bystrici
 • doc.akad.mal. Ilona Németh D.L.A. – výtvarníčka, vedúca Ateliéri maľby IN na VŠVU v Bratislave
 • Mgr. František Kowolowski – vedúci kurátor Domu umenia v Brne , vedúci Ateliéru maľby na Ostravskej univerzite v Ostrave
 • Mgr. Daniel Grúň – historik umenia, výtvarný kritik, doktorand VŠVU v Bratislave