Patrícia Koyšová | Marián Straka |

Patrícia Koyšová a Marián Straka - BEZ KONCA / NO END

Vladimír Beskid | kurátor výstavy

20.06.2024 - 31.08.2024

Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Patrícia Koyšová (1985) vo svojej tvorbe programovo skúma možnosti nových maliarskych techník. Bádanie v oblasti špecifík vyplývajúcich z použitých nástrojov pri vytváraní obrazu sama nazýva "Laboratóriom". Už vo svojej teoretickej diplomovej práci si kládla otázku, či je v dnešnej dobe ešte vôbec možné prísť s novou autorskou maliarskou technikou. Táto otázka ju sprevádza aj nadaľej a rozširuje ju aj na svoje experimenty s trojrozmernými realizáciami. Obrazy, ktoré maľuje za pomoci kompresora, lakovníckej a ofukovacej pištole či stierky, sú vo výsledku abstraktnými kompozíciami so silným vizuálnym účinkom. Na rozdiel od modernistických tendencií maľovať vnútorný svet, Koyšová sa cielene vzdáva priameho kontaktu s maľovanou plochou a prenecháva ho na použité nástroje. Tým odstriháva interpretačnú líniu emocionálneho spojenia autora a abstraktného maliarskeho vyjadrenia. Oproti tomu akoby priamo úmerne silnel komunikačný kanál spájajúci vnímateľa diela s jeho vlastnou imagináciou vyvolanou obrazom. Autorka svoju prácu ideovo i prakticky vedome vymedzuje voči tendenciám v maľbe ovplyvneným súčasnou digitálno-masmediálnou vizualitou. Cielene pracuje s náhodou, nepredvídateľnosťou a individuálnymi charakteristikami svojich technologických experimentov.

Bližšie informácie o autorke: https://www.patriciakoysova.com/About

Sochár a pedagóg Mgr. art Marian Straka, ArtD (1976) študoval v Ateliéri slobodnej kreativity na Fakulte umení TUKE, kde je aj odborným asistentom s vyučovaním modelovania a kresby. Doktorandské štúdium ukončil na VŠVU v Bratislave. Vystavoval na Slovensku v Čechách a v Poľsku. Vo svojej monumentálnej aj komornej sochárskej tvorbe využíva kov, drevo laminát, pneumatiky ako ready made...Kombinujúc hard- edge geometriu s organickou abstrakciou. Pracuje s priestorom ako s minimalistickým enviromentom vytvoreným pre vnímajúce telo diváka. Súčasťou jeho tvorby sú aj práce na papieri, ako napr. veľkoformátové drevotlače.