Katarína Bajkayová | Diana Barbosa Gil | Zuzana Bartošová | Kincső Bede | Mona Birkás | Martina Drozd Smutná | Sarah Dubná | Viktor Jakubčo | Daniela Kasperer | Dominika Kováčiková | Norbert Kuki | Judit Lilla Molnár | Paula Malinowska | Eva Mária Moleková | Pavla Nikitina | Gábor Pap | Zuzana Pustaiová | Anna Schachinger | Gabriela Slaninková | Jiří Staněk | Jakub Staš | Marie Tučková | Andrea Uváčiková | Nicholas Wintzler | Judit Ágnes Gallai | Denisa Štefanigová |

SKÚTER / SCOOTER VI. - akcia mladého umenia Trnava 2024

Patrik Krajčovič | Adrián Kobetič | kurátor výstavy

10.05.2024 - 08.09.2024

Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

SKÚTER VI. - akcia mladého umenia Trnava 2024 je periodické medzinárodné podujatie Galérie Jána Koniarka postavené ako reprezentatívna tematická výstava autorov pôsobiacich na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. Výstava predstaví celkovo dvadsaťšesť umelcov / umelkýň vo veku do 35 rokov, pričom tento ročník ponesie podtitul: "Od optimálneho k fatálnemu". Odkazuje tým na spôsoby prežívania okolitého sveta mladými autormi v dobe tekutosti, kedy sa dospievajúci musia vyrovnávať s otázkami hľadania identity, autorského programu, či všeobecnejšie svojho miesta vo svete.

Výstava predstaví celé spektrum prístupov a médií, od klasickej maľby, cez fotografiu, objekt, inštaláciu až po digitálny obraz.
Hlavným zámerom podujatia je vytvoriť periodickú platformu pre prezentáciu súčasného výtvarného jazyka, stimulovať aktuálnu tvorbu mladých, podnecovaním dialógu, prinášať priestor pre spoločenskú inklúziu, prostredie rodovej rovnosti a kritiky aktuálnych politík v oblasti umenia a kultúry.

K výstave bude vydaný katalóg v slovenskej a anglickej verzii, s textami kurátorov, ale aj pozvaných hostí a začínajúcich historikov / historičiek umenia.

Vznik katalógu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava sa uskutoční vo výstavných priestoroch Koppelovej vily, na prízemí a prvom poschodí, ako aj v prístavbe a exteriéri vily.
Otvorenie výstavy sa uskutoční 10. mája o 18:00 v Koppelovej vile, kedy bude zároveň jednému z autorov udelená cena CYPRIÁNa, spojená s finančnou výhrou a prijatím vybraného diela do zbierky Galérie Jána Koniarka v Trnave.

Partnermi podujatia sú Inštitút Liszta Bratislava a Rakúske kultúrne fórum. Mediálnym partnerom je Trnavské rádio.

Cenu Cypriána získal autor z Maďarska Gábor Pap - Devil´s Nectar.

Čestné uznanie bolo udelené autorke zo Slovenska Paule Malinowskej - How Did Daphne Turn Into a Plant a autorke z Českej republiky Sarah Dubnej za dielo at home, split.

Výhercovi aj oceneným srdečne gratulujeme.

SCOOTER VI. Trnava 2024 is an event of young art and a periodic international event of the Jan Koniarek Gallery. It is organised as a representative thematic exhibition of artists based in Slovakia, Austria, Hungary, and the Czech Republic. The exhibition will present a total of twenty-six artists under the age of 35, and this year's edition will bear the subtitle "From Optimal to Fatal". It refers to the ways in which young authors experience the world around them in an era of fluidity, when adolescents must cope with questions of finding their identity, their authorial agenda or, more generally, their place in the world.

Exhibition will present a whole spectrum of approaches and media, from classical painting, through photography, object, installation to digital image. The main aim of the event is to create a periodic platform for the presentation of contemporary visual language, to stimulate the current work of young people by encouraging dialogue, to bring a space for social inclusion, an environment of gender equality and a critique of current policies in the field of art and culture. 

Exhibition will be accompanied by a catalogue in Slovak and English, with texts by the curators but also by invited guests and emerging art historians. 

The creation of the catalogue was supported by the Slovak Arts Council from public funds. 

The exhibition will take place in the Koppel Villa's showrooms, on the ground floor and first floor, as well as in the annex and exterior of the villa. 

The opening of the exhibition will be held  on May 10 at 6 p.m. in the Koppel Villa, when one of the artists will be awarded the Cyprian Prize at the same time, together with a financial prize and the acceptance of the selected work into the collection of the Jan Koniarek Gallery. 

Partners of the event are the Liszt Institute Bratislava and the Austrian Cultural Forum. The media partner is Trnavské Rádio.

The Cyprián award was won by Hungarian author Gábor Pap - Devil's Nectar

Honorable mention was awarded to the author from Slovakia Paula Malinowská - How Did Daphne Turn Into a Plant and the author from the Czech Republic Sarah Dubná for the work at home, split.

We heartily congratulate the winner and the awardees.